CV số 460/UBND-KGVX về việc học sinh/ sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn