Download phần mềm Quản lý đào tạo
1. Phần mềm Quản lý đào tạo
Download phần mềm Quản lý Đào tạo Tại đây

2. Tài liệu hướng dẫn cài đặt phần mềm

Download hướng dẫn cài đặt phần mềm Quản lý Đào tạo Tại đây

3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý Đào tạo

Download hướng dẫn cài đặt phần mềm Quản lý Đào tạo Tại đây

4. Hướng dẫn sử dụng chức năng học lại phần mềm Quản lý đào tạo Download Tại đây


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn