Phòng CT HSSV

Phòng Công tác Học sinh sinh viên

1. Địa chỉ:
Phòng 503 tầng 5 trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai
2. Điện thoại: 
3. Email:

4. Cơ cấu tổ chức: 
Hiện nay phòng hiện có 03 CBVC, trong đó: 
- 01 Cử nhân, 
- 02 Thạc sĩ.
5. Lãnh đạo đương nhiệm

6. Một số hình ảnh hoạt động của phòng
6. Chức năng nhiệm vụ:
6.1. Chức năng
Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong toàn bộ công tác liên quan đến SV cụ thể: 
a. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho SV, giáo dục thể chất, QPAN.
b. Quản lý SV trong suốt quá trình đào tạo.
c. Thực hiện các chế độ chính sách liên quan cho SV.
d. Các hoạt động khác liên quan đến quyền và nghĩa vụ của SV.
e.  Hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho SV.
f.  Hợp tác quốc tế trong công tác SV.
6.2. Nhiệm vụ
Phòng có những nhiệm vụ chính sau:
6.2.1. Tổ chức hoạt động giáo dục, tuyên truyền
a) Giáo dục chính trị tư tưởng: Giáo dục, tuyên truyền để học sinh, sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng; có lý tưởng, tri thức pháp luật và bản lĩnh chính trị vững vàng;
b) Giáo dục đạo đức, lối sống: Giáo dục, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, đạo đức nghề nghiệp; lối sống lành mạnh, văn minh phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc; ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với tập thể, cộng đồng;
c) Giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật: Nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật; sống, học tập và rèn luyện theo pháp luật;
d) Tạo điều kiện, giúp đỡ học sinh, sinh viên phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam và tham gia các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường;
đ) Giáo dục thể chất: Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ và bồi dưỡng các kỹ năng chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng.
6.2.2.  Công tác quản lý học sinh, sinh viên
a) Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định;
b) Thống kê, tổng hợp dữ liệu; quản lý, lưu trữ hồ sơ và giải quyết các công việc hành chính liên quan đến học sinh, sinh viên;
c) Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên; phát động, tổ chức các phong trào thi đua, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; tham dự kỳ thi tay nghề các cấp, hội thi văn hóa, hội diễn văn nghệ, hội thao; giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của học sinh, sinh viên; thường trực công tác khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên;
d) Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên; phối hợp với công an và chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên trong và ngoài Nhà trường;
đ) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến học sinh, sinh viên;
e) Quản lý học sinh, sinh viên nội trú, ngoại trú: Xét, tiếp nhận, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế quản lý học sinh, sinh viên ở nội trú; phối hợp với cơ quan công an và chính quyền địa phương trong việc quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại trú.
6.2.3.Tổ chức sinh hoạt chính trị
Tổ chức sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học và cuối khóa cho học sinh, sinh viên. Định kỳ hằng năm tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên và Ban Giám hiệu Nhà trường.
6.2.4.  Công tác hỗ trợ và dịch vụ đối với học sinh, sinh viên
a) Tư vấn cho học sinh, sinh viên xây dựng kế hoạch học tập, rèn luyện phù hợp với mục tiêu, năng lực, sức khỏe;
b) Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Nhà trường; tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên là người khuyết tật, người thuộc diện chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và học sinh, sinh viên thuộc nhóm đối tượng cần sự hỗ trợ;
c) Giáo dục kỹ năng mềm, kiến thức khởi nghiệp; bồi dưỡng kiến thức về sức khỏe sinh sản và các kiến thức, kỹ năng bổ trợ cần thiết khác cho học sinh, sinh viên;
d) Thông tin, tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên;
đ) Tổ chức các hoạt động phối hợp giữa Nhà trường và doanh nghiệp, các tổ chức sử dụng người lao động nhằm tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên phù hợp với yêu cầu thực tiễn;
e) Tổ chức thực hiện công tác y tế trường học theo quy định.
f. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về học sinh, sinh viên.
g. Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về học sinh, sinh viên, thực trạng việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý.


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn