Văn phòng Trường
Văn phòng Trường
1. Địa chỉ: Phòng 315-Tầng 3
2. Điện thoại:
3. Email:
vanphontruong609@gmail.com
4. Cơ cấu tổ chức:
- Nhân lực: Hiện nay Văn phòng Trường có 06 cán bộ (04 CBVC, 01 NV và 01 TKYK) trong đó: TS: 01; ThS: 02, CN: 02 và TC: 01.
- Các đơn vị trực thuộc: 
+ Bộ phận Tổ chức, Thanh tra - Pháp chế, Đối ngoại - Hợp tác quốc tế, Truyền thông 
+ Bộ phận Hành chính, Quản trị - Vật tư thiết bị y tế
5. Ban lãnh đạo đương nhiệm


6. Chức năng, nhiệm vụ: 
6.1. Bộ phận Tổ chức, Thanh tra - Pháp chế, Đối ngoại - Hợp tác quốc tế, Truyền thông 
- Chức năng: Tham mưu và giúp việc Ban Giám hiệu trong việc quản lý công tác Tổ chức, Thanh tra - Pháp chế, Đối ngoại - Hợp tác quốc tế, Truyền thông của Trường. 
- Nhiệm vụ
* Công tác tổ chức: thực hiện các chỉ đạo của Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện
- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện trong việc xây dựng các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, các tổ chức trong Nhà trường;
- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện cập nhật, quản lý, bổ sung hồ sơ, lí lịch và sổ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động tại Trường (CB, VC, HĐLĐ) và hồ sơ giảng viên toàn trường;
- Làm đầu mối trong việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến CB, VC, HĐLĐ trong Trường;
- Đầu mối thực hiện các chỉ đạo về khen thưởng và kỷ luật theo đúng quy định, tiêu chuẩn của cấp trên và Trường;
- Phối hợp các phòng ban thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên hàng năm về chuyên môn, quản lý, chính trị, tin học, ngoại ngữ…
- Phối hợp Phòng Tổ chức cán bộ bệnh viện thực hiện theo văn bản Nhà nước về các chế độ tiền lương, tiền trực, các phụ cấp (trách nhiệm, độc hại, đứng lớp,…), nghỉ chế độ, chuyển ngạch, nâng ngạch, thi tuyển công chức, bảo hiểm xã hội…
- Đầu mối phối hợp với phòng chức năng của Bệnh viện thực hiện kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, giảng viên, quản lý hồ sơ sức khoẻ của cán bộ, giảng viên, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho cán bộ Nhà trường;
- Thực hiện đúng quy định về chế độ bồi dưỡng độc hại cho cán bộ viên chức khi được Hiệu trưởng phê duyệt (như các trang thiết bị bảo hộ lao động, đường sữa,…). Tổ chức các hoạt động tập thể, hiếu hỉ của Trường. Phối hợp với các đơn vị khác tổ chức các hoạt động nhân đạo;
- Thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện;
- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện thực hiện quản lý cán bộ, giảng viên Nhà trường trong việc xuất nhập cảnh đi công tác, du lịch nước ngoài, công tác quân sự;
* Công tác Thanh tra - Pháp chế
Nghiên cứu các văn bản quy định của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội về thanh tra giáo dục để xây dựng quy trình và kế hoạch thanh tra giáo dục thường xuyên, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, gồm những nội dung sau:
Nhiệm vụ thanh kiểm tra
- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo;
- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ và việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình đào tạo.
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các mặt hoạt động trong Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Thanh tra việc thực hiện quy định của Nhà nước và điều kiện cần thiết đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;
- Thực hiện nhiệm vụ tiếp cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên; giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong Trường theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện nhiệm vụ tiếp cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên; giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong Trường theo quy định của pháp luật;
- Theo dõi, tổng hợp tình hình về công tác thanh tra, định kỳ báo cáo Hiệu trưởng, kiến nghị, đề xuất các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục và các vấn đề cần điều chỉnh và bổ sung để đảm bảo chất lượng giáo dục;
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác thanh tra do Hiệu trưởng giao.
Nhiệm vụ giám sát
- Giám sát thường xuyên, định kỳ và đột xuất các mặt hoạt động trong Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình giám sát hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt;
- Giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ và việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình đào tạo (chính quy, không chính quy, liên thông,…), cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn trường;
- Phối hợp giám sát việc thực hành giảng dạy của giảng viên (giờ giấc lên lớp, học tập của sinh viên, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học). Giám sát chế độ làm việc của viên chức, giảng viên tại các đơn vị trong Trường;
- Giám sát thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng;
- Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị; thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ pháp chế
- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý hành chính liên quan đến công tác pháp chế của Trường;
- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác pháp chế;
- Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học;
- Đầu mối giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị chức năng soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn Trường;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng và các đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kĩ năng công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội, Bộ Y tế và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức;
- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác pháp chế do Hiệu trưởng giao.
* Công tác Đối ngoại  - Hợp tác quốc tế
- Xây dựng kế hoạch, chiến lược, tổ chức quản lý và hướng dẫn việc triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng, cập nhật và triển khai thực hiện các quy chế, quy định về hoạt động hợp tác quốc tế và đối ngoại;
- Làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào kịp thời theo các chương trình hợp tác quốc tế với Trường theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Phối hợp với Phòng Đối ngoại - Hợp tác quốc tế Bệnh viện, các đơn vị của Nhà trường tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định Nhà nước và Bệnh viện;
- Phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, đón tiếp và làm việc với khách quốc tế tại Trường về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Trường, đảm bảo an ninh chính trị theo quy định pháp luật hiện hành; ghi biên bản các hội nghị, hội thảo, cuộc gặp gỡ, làm việc, trao đổi có khách nước ngoài do Ban Giám hiệu chủ trì;
- Chủ động tìm kiếm, duy trì các mối quan hệ với đối tác trong và ngoài nước; tìm kiếm các đối tác, cá nhân có khả năng, uy tín trong lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành đào tạo của Nhà trường, có thiện chí hợp tác với Trường, đề xuất với Hiệu trưởng thiết lập quan hệ hợp tác;
- Tổ chức tiếp nhận, xử lý, lưu trữ các tài liệu, văn bản liên quan đến các tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi đến theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan  đề xuất cán bộ đi công tác và học tập ở nước ngoài, trình Lãnh đạo Trường quyết định; quản lý các đoàn ra theo quy định;
- Phối hợp với bộ phận thư viện, bộ phận hành chính tiến hành tiếp nhận, xử lý và lưu trữ các tài liệu quà tặng do các đơn vị trong và ngoài nước hợp tác với Trường biếu tặng, trao đổi;
- Quản lý các dự án hợp tác quốc tế đã được Hiệu trưởng phê duyệt, và đang được thực hiện;
- Tư vấn và hỗ trợ thông tin về hợp tác quốc tế cho các Phòng, Khoa và cán bộ;
- Thực hiện các kế hoạch liên quan tới các hoạt động đối ngoại của Trường theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu;
- Báo cáo tổng kết công tác hợp tác quốc tế từng học kỳ, từng năm;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.
* Công tác Truyền thông
 Hoạt động truyền thông
- Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn giúp Hiệu trưởng quản lý công tác truyền thông tại Trường;
- Là đầu mối thực hiện công tác truyền thông và cung cấp thông tin của Nhà trường;
- Chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại;
- Hỗ trợ các Phòng chức năng/ Bộ môn xây dựng kế hoạch và các sản phẩm đào tạo, truyền thông giáo dục sức khỏe, quảng bá, truyền thông về hình ảnh của Nhà trường với xã hội và cộng đồng theo quy định của Nhà trường, Bệnh viện;
- Phối hợp với Bộ phận Công nghệ thông tin duy trì hoạt động và quản trị nội dung trang tin điện tử của Nhà trường;
- Đầu mối liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường...;
- Phối hợp với các đơn vị thuộc Trường, Phòng Công tác xã hội Bệnh viện, các cơ quan thông tấn báo chí để thông tin, tuyên truyền về Trường qua các phương tiện truyền thông;
- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ, sinh viên của Trường.
Hoạt động quản trị thương hiệu
- Xây dựng và quản lý bộ nhận diện thương hiệu của Trường;
- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu theo từng giai đoạn phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường;
- Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao giá trị thương hiệu, quảng bá thương hiệu của Trường;
- Là đơn vị đầu mối hoàn thiện hồ sơ để đăng ký thương hiệu của Trường với các cơ quan chức năng.
-Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao theo đúng chức năng công tác truyền thông và quản trị thương hiệu.
6.2. Bộ phận Hành chính, Quản trị - Vật tư thiết bị y tế
* Công tác hành chính
- Xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác hành chính của Nhà trường theo từng giai đoạn: tháng, quý và năm học;
- Thực hiện công tác hành chính: Gửi và tiếp nhận công văn giấy tờ, tài liệu đến, lưu trữ tài liệu, công văn, đánh máy, in ấn, phụ trách liên lạc, điện thoại; tổng hợp văn thư, lưu trữ, quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường. Soạn thảo, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực tổ chức, nhân sự, hành chính, văn thư, lưu trữ. Chỉ đạo nghiệp vụ hành chính, văn thư - lưu trữ đối với cán bộ làm công tác văn thư, văn phòng các Phòng, Khoa trực thuộc Trường;
- Quản lý các phòng họp, phòng học; công tác lễ tân, khánh tiết, âm thanh, ánh sáng trong hội trường, phòng họp thuộc phòng quản lý;
- Theo dõi, tổng hợp, thống kê báo cáo về công tác hành chính và các hoạt động của Nhà trường;
- Là đầu mối phục vụ lễ tân, khánh tiết của Trường, phục vụ công tác của Ban Giám hiệu và các hoạt động chung của Nhà trường;
- Tổng hợp chấm công giờ làm việc giảng dạy của giảng viên, nhân viên Nhà trường;
- Là đầu mối liên hệ phương tiện công tác cho cán bộ, nhân viên Nhà trường.
* Công tác Quản trị - Thiết bị y tế
 Quản lý tài sản cố định, nội thất, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện
- Quản lý, và khai thác đúng pháp luật, có hiệu quả;
- Phối hợp với bộ phận Tài chính kế toán thực hiện công tác quản lý, khai thác sử dụng tài sản cố định theo các quy định hiện hành;
- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm về xây dựng, bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm, điều chuyển;
- Xây dựng các nội quy, quy chế trong việc sử dụng các đối tượng trên, trình Ban Giám hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện;
- Kiểm tra, quản lý, giám sát công tác vệ sinh công nghiệp;
- Công tác bảo vệ cơ quan, trật tự an ninh trong trường, vệ sinh môi trường, bảo vệ cây xanh: Xây dựng các quy định trong các lĩnh vực nêu trên trình Ban Giám hiệu phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 Công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt và thiên tai
- Là đầu mối xây dựng kế hoạch trong các lĩnh vực nêu trên, trình Ban Giám hiệu và Ban Giám đốc Bệnh viện;
- Xây dựng các nội quy, quy định để thực hiện tốt các lĩnh vực nêu trên;
- Tổ chức thực hiện các công việc trên khi được phê duyệt.
Công tác quản lý giảng đường
- Phát hiện kịp thời, đề xuất sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế trang thiết bị và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong giảng đường;
- Phản hồi với Phòng Đào tạo để có biện pháp điều chỉnh kịp thời giờ giảng;
- Thực hiện các công việc phục vụ giảng đường (đóng mở cửa giảng đường, bố trí trang thiết bị giảng dạy, âm thanh, điện,...) theo quy định của Trường;
- Chịu trách nhiệm về bảo vệ tài sản, trang thiết bị tại các giảng đường, phục vụ nước uống, micro cho giảng viên.
Công tác quản lý các trang thiết bị, máy móc, phương tiện và đồ dùng tài liệu dạy/học, vật tư tiêu hao, hoá chất, văn phòng phẩm.
- Tổng hợp đề xuất từ các bộ phận về mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế và đồ dùng chuyên dùng cho giảng dạy, học tập, thực tập, công tác, văn phòng phẩm của Nhà trường trình Ban Giám hiệu phê duyệt;
- Là đầu mối thực hiện các hoạt động liên quan đến mua sắm, đấu thầu; tổ chức thực hiện theo quy định sau khi được phê duyệt;
- Xây dựng kế hoạch mua sắm, duy tu, bảo dưỡng máy móc, trang thiết bị trong trường. Tổ chức thực hiện theo quy định sau khi được phê duyệt;
- Xây dựng nội quy, quy trình sử dụng, bảo quản và quản lý các trang thiết bị máy móc, phương tiện, và đồ dùng dạy/học; định mức sử dụng vật tư tiêu hao; phân công, phân cấp quản lý và quy định trách nhiệm cho các đơn vị trình Ban Giám hiệu phê duyệt. Kiến nghị với Ban Giám hiệu về việc phân phối, điều động, thanh lý, xử lý thiết bị, phương tiện cho phù hợp;
- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành chế độ về quản lý, bảo quản, sử dụng trang thiết bị, phương tiện, đồ dùng dạy/học ở các đơn vị; phát hiện kịp thời những điểm bất hợp lý để kiến nghị Ban Giám hiệu điều chỉnh cho phù hợp;
- Tổ chức tiếp nhận các loại tài sản viện trợ nước ngoài thuộc phần việc được giao;
- Phối hợp với Bộ phận Tài chính kế toán xây dựng biểu mẫu chung ghi chép bảo quản tài sản trong toàn trường theo một chế độ thống nhất.
7. Thành tích đạt được 
- TS. Đỗ Thị Hồng Loan – Phó Chánh Văn phòng Trường được tặng Giấy khen của Bệnh viện năm 2020. 
- TS. Đỗ Thị Hồng Loan - Phó Chánh Văn phòng Trường được tặng Bằng khen Công đoàn ngành y tế Việt Nam 2020. 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn