Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học & Thư viện
1. Địa chỉ: Phòng Đào tạo (Phòng 507, tầng 5) tòa nhà D3, Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, Bệnh viện Bạch Mai
2. Điện thoại: 0243.8685651
3. Email: phongdaotaoybm@gmail.com
4. Cơ cấu tổ chức: 

Thạc sĩ 03, 01 Bác sĩ; 02 Cử nhân 
5. Banh lãnh đạo

6. Chức năng nhiệm vụ:
6.1. Chức năng: Tham mưu, giúp Ban Giám hiệu nhà trường về công tác xây dựng, tổ chức hoạt động và quản lý các chương trình đào tạo, các hoạt động đào tạo của nhà trường; Công tác NCKH và Thư viện.
6.2.  Nhiệm vụ:
a. Xây dựng chiến lược đào tạo và kế hoạch tổng thể về đào tạo của nhà trường.
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng các phương thức đào tạo đối với các trình độ hệ chính quy, đào tạo liên thông, liên kết, đào tạo ngắn hạn;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo theo khóa học, theo năm học; ngành đào tạo; 
- Xây dựng định mức giờ giảng của giảng viên và các chế độ về công tác giảng dạy;
- Xây dựng và triển khai kế hoạch thi học sinh - sinh viên giỏi, giảng viên dạy giỏi cấp trường và bồi dưỡng giảng viên, sinh viên dự thi “Giảng viên dạy giỏi, học sinh - sinh viên giỏi” cấp Thành phố và toàn quốc.
b. Công tác xây dựng, phát triển chương trình
- Làm đầu mối nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo, mục tiêu và chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo;
- Đề xuất và làm đầu mối viết đề án mở các ngành đào tạo mới theo nhu cầu xã hội và bãi bỏ các ngành học không còn phù hợp; 
- Tham mưu xây dựng và triển khai xây dựng các chương trình mới 
- Làm đầu mối tổ chức biên soạn, nghiệm thu chương trình, giáo trình, tài liệu học tập, đề cương môn học;
- Đề xuất với Ban Giám hiệu bổ sung nguồn học liệu tại thư viện hàng năm.
c. Quản lý chương trình đào tạo
- Quản lý việc thực hiện các chương trình đào tạo, theo dõi tiến độ học tập;
- Quản lý các tài liệu, giáo trình đào tạo đã được phê duyệt
- Cập nhật các quy chế đào tạo của Bộ Lao động thương binh xã hội, Bộ Y tế Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quản lý đào tạo. 
- Đề xuất với Hiệu trưởng ban hành những quy định về quản lý đào tạo 
d. Quản lý kế hoạch và chất lượng dạy/học
- Quản lý thống nhất toàn bộ kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình, kế hoạch học tập, nội dung các môn học của tất cả các chuyên ngành đào tạo thuộc các hệ (cả chính quy và VLVH);
- Tổ chức quản lý, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nội quy, quy chế, kế hoạch và nội dung giảng dạy, thời khoá biểu của các đơn vị và cá nhân theo nội dung chương trình đào tạo đã được duyệt;
- Nghiên cứu để tham mưu cho Ban Giám hiệu đổi mới phương pháp dạy/học 
- Đề xuất với Hiệu trưởng và các Phòng, Ban chức năng củng cố và xây dựng cơ sở vật chất cho đào tạo. 
e. Các nhiệm vụ khác
- Làm đầu mối đề xuất xây dựng đề án và thực hiện công tác tuyển sinh, thi tốt nghiêp hàng năm của các ngành đào tạo;
- Làm sơ kết học kỳ, tổng kết năm học theo quy định; báo cáo tổng hợp trình Hội đồng thi tốt nghiệp, tổng hợp điều kiện thi của sinh viên; 
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc thực hiện các hợp đồng liên kết đào tạo với các đơn vị trong và ngoài nước.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn