Thông báo danh sách thi kết thúc môn học/mô đun tuần 51 (02/8/2021 đến 08/8/2021)
1. Khối Cao đẳn KTV K5  
- Môn học/ Mô đun Dược lý Download danh sách Tại đây

2. Khối Cao đẳn Điều dưỡng K6  
- Môn học/ Mô đun Đường lối cách mạng việt Nam Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun chăm sóc người bệnh u bướu Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm Download danh sách Tại đây

3. Khối Cao đẳn KTV K6
- Môn học/ Mô đun Vi sinh Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Cơ sở vật lý hình ảnh Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Kỹ thuật xử lý hình ảnh Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Sinh cơ học Download danh sách Tại đây

4. Khối Cao đẳn KTV K7  
- Môn học/ Mô đun Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu (KTV XN) Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Điều dưỡng cơ bản -CCBĐ (Lớp KVT HA) Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Điều dưỡng cơ bản -CCBĐ (Lớp phcn) Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Hoá sinh (Lớp KTV HA) Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Hoá sinh (Lớp KTV PHCN) Download danh sách Tại đây

5. Khối Cao đẳn Điều dưỡng K7 
- Môn học/ Mô đun CSNB Cấp cứu, HSTC và truyền nhiễm (Lớp ĐDK7A) Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun CSNB Cấp cứu, HSTC và truyền nhiễm (Lớp ĐDK7E) Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun CSNB Cấp cứu, HSTC và truyền nhiễm (Lớp ĐDK7C) Download danh sách Tại đây

6. Khối Cao đẳng Điều dưỡn K8 
- Môn học/ Mô đun Y dức, giao tiếp và GDSK trong TH Điều dưỡng Download danh sách Tại đây
Mô đun 2: Đại cương sự hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi Download danh sách Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn