Thông báo Triệu tập sinh viên ngày 21/8/2021


Xem danh sách sinh viên đính kèm tại đây: Danh sách sinh viên triệu tập.pdf
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn