Thông báo quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo
  1. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo kỹ thuật hình ảnh y học trình độ Cao đẳng Download Tại đây
  2. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo KT. VLTL PHCN trình độ Cao đẳng Download Tại đây
  3. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạoKT Xét nghiệm Y học trình độ Cao đẳng Download Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn