Sổ tay đảm bảo chất lượng
1. Báo cáo tự đánh giá
Download Tại đây
2. Báo cáo hoạt động đảm bảo chất lượng
Download Tại đây
3. Số tay đảm bảo chất lượng
Download Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn