Bài 17.3: Rửa dạ dày
Download tài liệu Slide Tại đây
Video KT Hút dịch dạ dày: https://youtu.be/rY2iDY35-ls

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn