Thông báo quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo kỹ thuật hình ảnh y học trình độ Cao đẳng Download Tại đây
  2. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo KT. VLTL PHCN trình độ Cao đẳng Download Tại đây
  3. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo KT. Xét nghiệm Y học trình độ Cao đẳng Download Tại đây
  4. Chương trình đạo tạo Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy Download Tại đây
  5. Chương trình đạo tạo Cao đẳng Điều dưỡng hệ liên thông vừa làm vừa học Download Tại đây
  6. Chương trình đào tạo Thư ký y khoa trình độ sơ cấp Download Tại đây
Cập nhật: 19/07/2022
Lượt xem: 775
Lên trên