Thông báo danh sách thi kết thúc môn học/mô đun tuần 51 (02/8/2021 đến 08/8/2021)  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Khối Cao đẳn KTV K5  
- Môn học/ Mô đun Dược lý Download danh sách Tại đây

2. Khối Cao đẳn Điều dưỡng K6  
- Môn học/ Mô đun Đường lối cách mạng việt Nam Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun chăm sóc người bệnh u bướu Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm Download danh sách Tại đây

3. Khối Cao đẳn KTV K6
- Môn học/ Mô đun Vi sinh Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Cơ sở vật lý hình ảnh Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Kỹ thuật xử lý hình ảnh Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Sinh cơ học Download danh sách Tại đây

4. Khối Cao đẳn KTV K7  
- Môn học/ Mô đun Điều dưỡng cơ bản - Cấp cứu ban đầu (KTV XN) Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Điều dưỡng cơ bản -CCBĐ (Lớp KVT HA) Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Điều dưỡng cơ bản -CCBĐ (Lớp phcn) Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Hoá sinh (Lớp KTV HA) Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun Hoá sinh (Lớp KTV PHCN) Download danh sách Tại đây

5. Khối Cao đẳn Điều dưỡng K7 
- Môn học/ Mô đun CSNB Cấp cứu, HSTC và truyền nhiễm (Lớp ĐDK7A) Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun CSNB Cấp cứu, HSTC và truyền nhiễm (Lớp ĐDK7E) Download danh sách Tại đây
- Môn học/ Mô đun CSNB Cấp cứu, HSTC và truyền nhiễm (Lớp ĐDK7C) Download danh sách Tại đây

6. Khối Cao đẳng Điều dưỡn K8 
- Môn học/ Mô đun Y dức, giao tiếp và GDSK trong TH Điều dưỡng Download danh sách Tại đây
Mô đun 2: Đại cương sự hình thành bệnh tật và quá trình phục hồi Download danh sách Tại đây
Cập nhật: 08/08/2021
Lượt xem: 2022
Lên trên