Thông báo danh sách thi kết thúc môn học/mô đun tuần 52 (09/8/2021 đến 15/8/2021)  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Danh sách thi kết thúc Môn học/Mô đun lớp KTV K5
- Môn Tin học Download danh sách Tại đây

2. Danh sách thi kết thúc Môn học/Mô đun lớp KTV K6
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Vận động trị liệu Download Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Kỹ thuật X-quang đặc biệt Download Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Ký sinh trùng Download Tại đây

3. Danh sách thi kết thúc Môn học/Mô đun lớp CĐĐD K6
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN:Sinh lý bệnh Download danh sách Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN:sinh học di truyền Download danh sách Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN:Mô đun 1 Download danh sách Tại đây

4. Danh sách thi kết thúc Môn học/Mô đun lớp KTV K7
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Ngoại ngữ (HA K7)  Dowload danh sách Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Ngoại ngữ (XN K7) Dowload danh sách Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Ngoại ngữ (PHCN K7) Dowload danh sách Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Dinh dưỡng - VSATTP - Dịch tễ - SK VSMT(HA K7) Dowload danh sách Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Dinh dưỡng - VSATTP - Dịch tễ - SK VSMT(XN K7) Dowload danh sách Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Dinh dưỡng - VSATTP - Dịch tễ - SK VSMT(PHCN K7) Dowload danh sách Tại đây

5. Danh sách thi kết thúc Môn học/Mô đun lớp CĐĐD K7
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 11: CSSK người lớn hệ ngoại (K7A) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 11: CSSK người lớn hệ ngoại (K7C)  Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 11: CSSK người lớn hệ ngoại (K7E)  Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 17: CSNB Cấp cứu, HSTC và truyền nhiễm (K7B) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 17: CSNB Cấp cứu, HSTC và truyền nhiễm (K7D) Dowload Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Mô đun 17: CSNB Cấp cứu, HSTC và truyền nhiễm (K7G) Dowload Tại đây

6. Danh sách thi kết thúc Môn học/Mô đun lớp CĐĐD K8
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Pháp luật và Tổ chức Y tế (K8.1 K8.4) Download Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Pháp luật và Tổ chức Y tế (K8.5 K8.8) Download Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Pháp luật và Tổ chức Y tế (K8.9 K8.12) Download Tại đây
- MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Pháp luật và Tổ chức Y tế (K8.13 K8.16) Download Tại đây

7. Danh sách thi kết thúc Môn học/Mô đun lớp CĐĐD Liên thông K5
-MÔN HỌC/ MÔ ĐUN: Sinh lý bệnh miễn dịch - Lý sinh Download Danh sách Tại đây


Cập nhật: 12/08/2021
Lượt xem: 1516
Lên trên