Danh sách học sinh Y43 và KTV K2 phải thi lại

DANH SÁCH HỌC SINH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÓ ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN ĐỀ NGHỊ HỌC SINH LIÊN HỆ VỚI CÁN BỘ LỚP VÀ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐĂNG

Chi tiết