Lịch thi lại của học sinh Y43 và KTV khóa I

ĐỀ NGHỊ HỌC SINH XEM LỊCH ĐỂ CHỦ ĐỘNG ÔN TẬP VÀ ĐĂNG KÝ THI LẠI

Chi tiết
Danh sách thi lại có bổ sung sheef theo môn

DANH SÁCH HỌC SINH PHẢI THI LẠI CÁC HỌC PHẦN

Chi tiết
Danh sách học sinh Y43 và KTV K2 phải thi lại

DANH SÁCH HỌC SINH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÓ ĐIỂM TỔNG KẾT HỌC PHẦN ĐỀ NGHỊ HỌC SINH LIÊN HỆ VỚI CÁN BỘ LỚP VÀ PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ ĐĂNG

Chi tiết