Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

1. Địa chỉ: Phòng 603 tầng 6 và phòng 406 tầng 4 
2. Điện thoại:
3. Email: 
phongdbclybm@gmail.com
4. Cơ cấu tổ chức
4.1. Nhân lực:
Tổng số lãnh đạo, nhân viên 05. Trong đó có 04 thạc sỹ, 01 cử nhân
5. Ban lãnh đạo 


6. Chức năng, nhiệm vụ
6.1. Chức năng
- Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí, Đảm bảo chất lượng, Công nghệ thông tin
6.2. Nhiệm vụ
6.2.1: Nhiệm vụ khảo thí
- Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy định về công tác khảo thí theo đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai
- Làm đầu mối ra đề, in sao đề, tổ chức thi, tổ chức chấm thi, tra điểm thi bảng cứng cho phòng Đào tạo.
- Phối hợp giám sát các bộ môn trong việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong trường.
- Là thành viên các Hội động tuyển sinh, thi tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đế công tác thi, sau khi thi của sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo của trường.
- Nghiên cứu, để xuất và tổ chức các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ các trình độ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đánh giá đào tạo.
- Chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm thi
Chủ trì việc tổ chức tập huấn về công tác khảo thí
- Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về dạy học và thi
- Tiếp nhận và xử lý các đơn từ, hồ sơ liên quan đến công tác khảo thí
6.2.2. Nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng
- Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ LĐTB và Xã hội ban hành
- Xây dựng kế hoạch và là đầu mối tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục của Trường
- Chủ trì triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và hàng năm hoàn thiện, cập nhật báo cáo tự đánh giá theo kế hoạch của nhà Trường, cảu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
- Đầu mối tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thu thập tài liệu, minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá; cập nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm
- Tổ chức xây dựng và tiến hành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, kiểm định chất lượng đào tạo
- Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, đánh giá kết quả đầu ra, lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng
- Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng công cụ đánh giá: Giáo trình, chương trình, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
- Xây dựng kế hoạch và giúp Hiệu trưởng tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng
- Cập nhật, cung cấp các thông tin về công tác của phòng kiểm định chất lượng cho Website của nhà Trường
- Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê theo quy định của Nhà nước
- Kiểm soát cập nhật và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO Bệnh viện Bạch Mai đã được phê duyệt và ban hành
- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức các hoạt động nhằm cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
- Tham mưu cho Hiệu Trưởng trong việc lập mục tiêu chất lượng (MTCL) và kế hoạch thực hiện MTCL năm học của Trường.
- Đầu mối theo dõi, đánh giá việc thực hiện MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL
- Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá việc khắc phục để giảm thiểu các việc không phù hợp lặp lại, phòng ngừa các việc không phù hợp có thể phát sinh mới.
- Định kỳ báo cáo cho lãnh đạo Trường kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và đề xuất các cải tiến.
6.2.3. Nhiệm vụ Công nghệ Thông tin
- Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm về phát triển ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong hoạt động dạy/ học trong Trường trình Ban Giám hiệu phê duyệt
- Dự thảo các nội quy, quy định có liên quan về quản lý hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, các quy định của Trường trình Ban Giám hiệu phê duyệt và là đầu mối để thực thi các nội quy, quy định này
- Xây dựng chiến lược phát triển hệ thống thông tin điện tử trong Trường, đề xuất thay đổi giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, đáp ứng nhu cầu của Trường trong từng thời kỳ.
- Xây dựng công cụ hỗ trợ điện tử nhằm đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi Trường có kế hoạch đầu tư thiết bị liên quan đến lĩnh vực CNTT.
- Tổ chức quản lý, khai thác tài nguyên thuộc lĩnh vực CNTT, triển khai áp dụng ứng dụng CNTT phục vụ công tác đào tạo/ học, NCKH và quản lý của Trường sau khi được Hiệu Trưởng phê duyệt.
- Tư vấn tham mưu Ban Giám hiệu về các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi Trường có kế hoạch đầu tư thiết bị có liên quan đến CNTT
- Tổ chức xây dựng, quản lý vận hành sửa chữa và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT (Hệ thống mạng LAN, hệ thống đường truyền Internet, thiết bị máy tính, máy chủ) đảm bảo hệ thống hoạt động 24/24h thông suốt, ổn định có hiệu quả và tiết kiệm.
- Xậy dựng kế hoạch triển khai việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trên máy tính.
- Giám sát, đánh giá các phòng khoa trong Trường về việc tuân thủ quy định,quy chế về hoạt động ứng dụng CNTT khi đã được Hiệu Trưởng ký duyệt và ban hành.
- Quản lý, duy trì hoạt động của Cổng thông tin điện tử của nhà Trường, thu thập, lưu trữ, xử lý và cập nhật kịp thời các nội dung thông tin liên quan đến hoạt động của Trường trên Cổng thông tin điện tử khi có yêu cầu của Ban Giám hiệu, đồng thời đảm bảo tính an toàn của những thông tin đó.
- Tham gia phối hợp đào tạo và đào tạo lại về CNTT cho các cán bộ trong Trường.

Cập nhật: 20/05/2021
Lượt xem: 1439
Lên trên