Thông báo danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện cấp học bổng và danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện xét học bổng kỳ II năm học 2016 - 2017  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
1. Danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện cấp học bổng và danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện xét học bổng kỳ II năm học 2016 - 2017
Khóa Y48
1.1. Danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện cấp học bổng học kỳ II năm học 2016 - 2017
Download Danh sách
1.2. Danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện xét học bổng học kỳ II năm học 2016 - 2017
Download Danh sách
2.  Danh sách học sinh, sinh viên thuộc diện cấp học bổng và danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện xét học bổng kỳ II năm học 2016 - 2017
Khối KTV K1 
2.1. Danh sách sinh viên lớp KTV Xét nghiệm Y học K1 thuộc diện cấp học bổng học kỳ II năm học 2016-2017
Donwload Danh sách
2.2.Danh sách sinh viên lớp KTV Xét nghiệm Y học K1 đủ điều kiện xét học bổng học kỳ II năm học 2016-2017
Donwload Danh sách
2.3. Danh sách sinh viên lớp KTV Hình ảnh Y học K1 thuộc diện cấp học bổng học kỳ II năm học 2016-2017
Donwload Danh sách
2.4. Danh sách sinh viên lớp KTV Hình ảnh Y học K1 đủ điều kiện xét học bổng học kỳ II năm học 2016-2017
Donwload Danh sách
2.5. Danh sách sinh viên lớp KTV PHCN K1 thuộc diện cấp học bổng học kỳ II năm học 2016 - 2017
Donwload Danh sách
2.6. Danh sách sinh viên lớp KTV PHCN K1 đủ điều kiện xét học bổng học kỳ II năm học 2016 - 2017
Donwload Danh sách
2.7. Danh sách sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng K2 thuộc diện cấp học bổng học kỳ II năm học 2016 - 2017
Donwload Danh sách
2.8. Danh sách sinh viên lớp Cao đẳng Điều dưỡng K2 đủ điều kiện xét học bổng học kỳ II năm học 2016 - 2017
Donwload Danh sách


Cập nhật: 11/09/2017
Lượt xem: 3065
Lên trên