Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng học kỳ II năm học 2019 - 2020
1. Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khối điều dưỡng K6 

2. Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng lớp KTV Hình ảnh khóa 5

3. Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng lớp KTV Xét nghiệm K5

4. Danh sách đủ điều kiện xét học bổng khối điều dưỡng khóa 7

5. Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khối KTV khóa 6
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn