Thời khóa biểu tuần 29 (Từ ngày 01/03/2021 đến 07/03/2021)
1. Thời khóa biểu các lớp chính quy học năm thứ nhất

2. Thời khóa biểu các lớp chính quy học năm 2

3. Thời khóa biểu các lớp chính quy học năm 3

4. Thời khóa biểu các lớp hệ liên thông vừa làm vừa học

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn