Phòng CT HSSV

1. Tên đơn vị:  Phòng Đảm bảo chất lượng và Công tác học sinh sinh viên

Địa chỉ: Phòng 503 và 510 tầng 5 Trường CĐYT BM
2. Điện thoại: 0967693825
3. Email:
4. Cơ cấu tổ chức: 
 Hiện nay phòng có 06 cán bộ viên chức, 01 hợp đồng trong đó:
Thạc sỹ: 02
Cử nhân: 05
5. Lãnh đạo đương nhiệm
6. Chức năng nhiệm vụ:
6.1. Chức năng

Tham mưu giúp BGH tổ chức triển khai, đảm bảo chất lượng, thanh tra – pháp chế trong nhà trường theo các quy định của BLĐTBXH, Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai, thực hiện chức năng quản lý sinh viên nhằm giáo dục toàn diện cho sinh viên nhà trường.
2.2.  Nhiệm vụ
- Nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng
- Nhiệm vụ Thanh tra pháp chế
- Nhiệm vụ CT HSSV


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn