THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ ĐKXT NĂM 2022 QUA HÌNH THỨC BƯU ĐIỆN & EMAIL

THÍ SINH XEM DANH SÁCH NỘP HỒ SƠ ĐKXT QUA HÌNH THỨC BƯU ĐIỆN &  EMAIL BẰNG CÁCH KÍCH VÀO LINK BÊN DƯỚI


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn