Khoa Y học Lâm sàng
1. Tên đơn vị: Khoa Y học lâm sàng
2. Địa chỉ: Phòng 402 và phòng 403 Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai
3. Điện thoại: 
4. Cơ cấu tổ chức: 

5. Nhân lực: 
Hiện nay Khoa có 353 Cán bộ viên chức và 1 Thư ký y khoa
Trong đó:

- PGS.TS: 10 người
- TS: 26 người
- ThS: 131 người
- CN: 169 người
- BS: 3 người
- BSCK I: 1 người
- BSCK II: 6 người
- BSNT: 5 người
- ĐDCK I: 2 người
- ĐDCK II: 1 người
Khoa được chia thành 6 Bộ môn:
- Bộ môn Nội;
- Bộ môn Ngoại;
- Bộ môn Sản;
- Bộ môn Nhi;
- Bộ môn Hồi sức cấp cứu;
- Bộ môn Chuyên khoa lẻ.
6. Ban Lãnh đạo đương nhiệm:
7. Một số hình ảnh của Phòng:
8. Chức năng nhiệm vụ
8.1. Chức năng
Khoa Y học lâm sàng là đơn vị chuyên môn của trường, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, có chức năng giúp Hiệu trưởng xây dựng chiến lược đào tạo của khoa theo định hướng chiến lược chung của nhà trường; quản lí, điều hành các hoạt động giảng dạy của các bộ môn trực thuộc; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa; quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên.
Khoa có chức năng giảng dạy các môn học/mô đun lâm sàng, thực tập bệnh viện cho tất cả các ngành đào tạo trong trường; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa; quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên.
8.2.  Nhiệm vụ
- Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên, sinh viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Tổ chức phát triển chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo.
- Phối hợp với Phòng Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy và mời giảng viên giảng dạy các môn thuộc khoa quản lý; Phối hợp với các Khoa, Phòng khác trong việc thực hiện đào tạo và các nhiệm khác được giao.
- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, học tập một số môn học trong Chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của trường, của khoa; 
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những quy định cụ thể của nhà trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn