Thông báo danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng học kỳ I năm học 2022 - 2023
Danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện xét cấp học bổng học kỳ I năm học 2022 - 2023 Download Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn