Danh sách thi Tuần 11 từ 23/10/23 đến 29/10/23
  1. Mô đun 24: CSBN PHCN- TMH - RHM - Mắt - Da liễu (ĐD K9 B, C) Download Tại đây
  2. Mô đun 23: (ĐD K9 học lại) Download Tại đây
  3. Bệnh học nội và nhi (HA K9) Download Tại đây
  4. Bệnh học nội và nhi (XN K9) Download Tại đây
  5. Bệnh học nội và nhi (PHCN K9) Download Tại đây
  6. Kỹ thuật xử lý hình ảnh (HA K9) Download Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn