Biểu mẫu giấy xác nhận Học sinh, Sinh viên (Cập nhật ngày 01/11/2022)
Tải mẫu định dạn Word Tại đây
Tải mẫu định dạng PDF Tại đây
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn