Thời khóa biểu tuần 14 (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 19/112017) Các lớp chính quy
1. Thời khóa biêu các lớp học năm thứ nhất.

2. Thời khóa biểu các lớp KTV  K2, K3, Điều dưỡng K3, K4, Y49


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn