Thông báo kế hoạch thi tốt nghiệp và hướng dẫn thi tốt nghiệp cao đẳng chính quy năm 2020
1. Kế hoạch thi tốt nghiệp cao đẳng chính quy năm 2020


2. Hướng dẫn thi tốt nghiệp cao đẳng chính quy năm 2020 


TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
Training and direction of healthcare activities center (TDC)
Tel: (84-4) 3868 8024 - Fax: (84-4) 3868 6391 - Email: tdcbachmail@gmail.com - Website: www.tdcbachmai.vn
©2011 tdcbachmai.vn - Designed by BICWeb.vn