Báo cáo kết quả giám sát đào tạo năm học 2022 - 2023  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
 1. Kết quả giám sát đào tạo tuần 26 Download Tại đây
 2. Kết quả giám sát đào tạo tuần 27 Download Tại đây
 3. Kết quả giám sát đào tạo tuần 28 Download Tại đây
 4. Kết quả giám sát đào tạo tuần 29 Download Tại đây
 5. Kết quả giám sát đào tạo tuần 30 Download Tại đây
 6. Kết quả giám sát đào tạo tuần 31 Download Tại đây
 7. Kết quả giám sát đào tạo tuần 32 Download Tại đây
 8. Kết quả giám sát đào tạo tuần 34 Download Tại đây
 9. Kết quả giám sát đào tạo tuần 35 Download Tại đây
 10. Kết quả giám sát đào tạo tuần 36 Download Tại đây
 11. Kết quả giám sát đào tạo tuần 37 Download Tại đây
 12. Kết quả giám sát đào tạo tuần 38 Download Tại đây
 13. Kết quả giám sát đào tạo tuần 39 Download Tại đây
 14. Kết quả giám sát đào tạo tuần 40 Download Tại đây
 15. Kết quả giám sát đào tạo tuần 41 Download Tại đây
Cập nhật: 12/06/2023
Lượt xem: 1279
Lên trên