Thông báo quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
  1. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo kỹ thuật hình ảnh y học trình độ Cao đẳng Download Tại đây
  2. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo KT. VLTL PHCN trình độ Cao đẳng Download Tại đây
  3. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung chương trình đào tạo KT. Xét nghiệm Y học trình độ Cao đẳng Download Tại đây
  4. Quyết định về việc sửa đổi, cập nhật chương trình chi tiết các môn học trong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Y học trình độ Cao đẳng Download Tại đây
  5. Chương trình đạo tạo Cao đẳng Điều dưỡng hệ chính quy Download Tại đây
  6. Chương trình đạo tạo Cao đẳng Điều dưỡng hệ liên thông vừa làm vừa học Download Tại đây
  7. Quyết định sửa đổi cập nhật chương trình chi tiết các mô đun/môn học trong chương trình đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng (Áp dụng với Điều dưỡng Khóa 11 ) Download Tại đây
  8. Quyết định chương trình đào tạo ngành Dược đối tượng Cao đẳng Dược Download Tại đây
  9. Quyết định số 316/QĐ-CĐYTBM ngày 24/11/2023 về việc sửa đổi, cập nhật chương trình đào tạo Điều dưỡng trình độ cao đẳng Download Tại đây
Cập nhật: 05/12/2023
Lượt xem: 6210
Lên trên