Khoa Điều dưỡng  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Khoa Điều Dưỡng
1. Địa chỉ  P509- tầng 5 trường Cao đẳng y tế Bạch Mai
2. Điện thoại:
3. Email:

4. Cơ cấu tổ chức: 
4.1. Nhân lực: Hiện nay khoa có 10 nhân sự, trong đó:
+ 06 Thạc sĩ
+ 03 Cử nhân Đại học
+ 01 Cử nhân Cao đẳng
4.2. Sơ đồ tở chức


5. Ban lãnh đạo đương nhiệm

6. Chức năng nhiệm vụ:
6.1. Chức năng: 
Giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
Thực hiện công tác giảng dạy các môn học/mô đun chuyên ngành: Điều dưỡng, giảng dạy các môn học/mô đun thuộc phạm vi quản lý của khoa nằm trong các chuyên ngành khác của Nhà trường. Chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn của khoa; quản lý, điều hành trực tiếp đội ngũ cán bộ, giảng viên.
6.2.  Nhiệm vụ:
Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, hợp tác và chủ trì tổ chức giảng dạy các chuyên ngành về Điều dưỡng và các chuyên ngành khác.
- Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn của Khoa quản lý
- Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, phát triển chương trình đào tạo, đề nghị chỉnh sửa chương trình đào tạo cho phù hợp với năng lực của người học và sự đổi mới chương trình đào tạo.
- Biên soạn giáo trình dạy học, kế hoạch dạy học, bản trình chiếu, hướng dẫn tự học cho sinh viên, video, E learning … các mô đun/môn học được Ban Giám hiệu phân công quản lý.
- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; tư vấn về các lĩnh vực thuộc ngành khoa học Y tế
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa trong Khoa theo chủ trương của Nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu giao.
- Xét điều kiện thi cho sinh viên các mô đun/ môn học được phân công quản lý. 
-  Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;
- Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đào tạo.
- Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những quy định cụ thể của nhà trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.


Cập nhật: 15/05/2021
Lượt xem: 4960
Lên trên