Bài 29: Sơ cứu vết thương phần mềm và băng bó - Video  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
KT Sơ cứu và băng bó vết thương ở đầu bằng băng 2 cuộn: https://youtu.be/HEfD54Um9M0
Cập nhật: 01/11/2020
Lượt xem: 151
Lên trên